INFORMATIE PAGINA VAN DE ANBI STICHTING FLYING TEACHERS (update 2018)

De Stichting Flying Teachers wordt sinds 18 november 2009 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN/Fiscaal nr 814391667

 • Contactgegevens
 • Doelstelling
 • Bestuurssamenstelling
 • Uitgeoefende activiteiten
 • Beloningsbeleid
 • Beleidsplan
 • Financiele verantwoording

Contactgegevens
Stichting Flying Teachers
Dhr. Charlie Hilm
Herengracht 60
1015BP Amsterdam
tel: 020-6231150
mail: charlie@hilm.org
web: www.flyingteachers.nl

Doelstelling
(volgens de oprichtingsstatuten uit Maart 2004)

 • De stichting heeft ten doel: kennisoverdracht in elke vorm aan kansloze jongeren in landen in met name Zuidoost Azie, met name Myanmar.(In de praktijk betekent dit, dat sedert de watersnoodramp van 2008 in de Irryawaddy Delta, de aandacht specifiek uitgaat naar het bouwen en inrichten van scholen in Myanmar, het voormalig Burma)
 • De stichting beoogt uitsluitend het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Bestuurssamenstelling
Charlie Hilm (oprichter), voorzitter en dagelijks bestuur
Mr. Rob J.M. van Moorsel (jurist, fiscalist), penningmeester
Joop Braakhekke ( † ) (restaurateur, tv persoonlijkheid), ambassadeur, fondsenwerving, publiciteit

Uitgeoefende activiteiten
Sedert de oprichting in 2004 zijn de volgende activiteiten ontplooid:

 • 2004-2007. De eerste poging van Stichting Flying Teachers, om als NGO rechtstreeks lesgevende activiteiten in het land te ontplooien, is helaas gedwarsboomd en mislukt. Het plan was om via het uitzenden van leraren-vrijwilligers (de ‘flying teachers’), op kleine schooltjes bij kledingfabrieken, aan de kinderen van de fabrieksarbeiders in samen- werking met zg monastic teachers (monniken) les te laten geven; dit werd door de autoriteiten telkens getraineerd en gefrustreerd. (de oprichter is zelfs door de autoriteiten van het militaire regime in 2005 tijdelijk toegang tot het land ontzegd). Enige jaren nadien is contact gezocht met de lokale Buddhist Monastic Missionary Organization ‘Sitagu’, van de eerwaarde monnik-abt Sayadaw Sitagu (Dr Ashin Nyannisara). Deze door de militaire regering en overheidsinstanties in die jaren van onderdrukking, steeds gerespecteerde en getolereerde religieuze organisatie van vele tienduizenden Burmese monniken, bleek de meest effectieve liaison, via welke destijds ook andere buitenlandse NGO’s sommige van hun charitatieve plannen verwezenlijkt zagen (bijv. Caritas, Oxfam Novib, etc).
 • In 2008 heeft de Stichting Flying Teachers naar aanleiding van de ramp, veroorzaakt door de cycloon Nargis, waarbij de gehele Irryawaddy delta van Burma werd verwoest, bij Europese warenhuizen gelobby’d om kleding te doneren. Twee zeecontainers met ca 80,000 stuks nieuwe kleding in kleine (Aziatische) maten en kinderkleding, zijn kort daarop door een vervoerder kostenloos verscheept naar Yangon en door de Sitagu organisatie zonder oponthoud het land binnengehaald en gedistribueerd in de delta. Dit, terwijl het merendeel van door het Westen verstuurde hulpgoederen bij de grens werden tegengehouden. Hierop besloot de stichting haar plannen, voor de bouw van scholen vanaf dat moment uitsluitend via de Sitagu organisatie te laten verlopen.
 • Door de oprichter wordt in 2009 Pro Deo een oplage van tweeduizend foto kunstboeken ‘children of the Buddha’ geproduceerd, welke via schenkingen aan de stichting is gedoneerd. Er zijn in 2009 en 2010 boekpresentaties en fotoverkoop tentoonstellingen georganiseerd. De verkoop opbrengst van dit en gerelateerd fotowerk staat daardoor geheel en onbelast ter beschikking van de Stichting en wordt daarop rechtstreeks in de vorm van meerdere donaties aan de Sitagu organisatie overgedragen.In gezamenlijk overleg worden de locaties bepaald, waar scholen worden gepland. De bestuurder van de stichting of diens representant controleert periodiek ter plaatse de vorderingen en brengt daarvan (beeld)verslag uit.
 • 2010-heden: Incidenteel komen er ook donaties en schenkingen binnen, zoals de actie door het MS Mode concern, dat in 2011 een mooie donatie opleverde.Al deze fondsen hebben inmiddels geresulteerd in de bouw van de onderstaande drie scholen voor lager onderwijs (primary schools), verspreid over de Irryawaddy delta. Al de hieronder genoemde ceremoniële handelingen zijn op beeld en video gedocumenteerd en staan op de website:
 • Bitunsu Township
  Primary school voor ca 150 kinderen
  Groundbreaking ceremony januari 2010
  Ceremoniele opening oktober 2010
 • Kyaiklat
  Primary school voor ca 275 kinderen
  Groundbreaking ceremony oktober 2010
  Bouw stilgelegd, na orkaan schade in augustus 2011
  Bouw hervat eind 2012, en school opgeleverd in juli 2013
  Ceremoniele opening oktober 2013
 • Pyinsalu
  Primary school voor 250 kinderen, bij stormvloeden functioneert het gebouw tevens als ‘cyclone shelter’ voor ca 400 mensen
  Groundbreaking ceremony maart 2011
  Oplevering en ingebruikneming januari 2013
  Ceremoniele opening oktober 2013

Beloningsbeleid
Er is geen bezoldiging verbonden aan het uitoefenen van de bestuursfuncties.

Beleidsplan
Activiteiten  ‘on hold’… Dit is waarom.
Sinds de politieke hervormingen in November 2010, toen het huisarrest van Daw Aung San Suu Kyi (ASSK) werd opgeheven en een groot aantal politieke gevangenen zijn vrijgelaten, is het land nog steeds in een onstuimige transitie. Dit gaat met goede maar ook met vrij veel minder goede gevolgen gepaard. Zo is er sprake van sterke prijsopdrijving en corruptie. Incidenteel heeft deze corruptive bij andere NGO’s en liefdadigheidsinstellingen, actief in Myanmar, veelvuldig tot ‘misappropriation of funds’ geleid. Dit had al eind 2015 tot gevolg dat het stichtingsbestuur een periode van reflectie wilde inlassen, totdat er meer zekerheid zou zijn, dat eventuele nieuwe schoolprojecten op een zelfde voorspoedige en financieel overzichtelijke wijze kunnen worden gerealiseerd. Wel is er nog in de zomer van 2015 een donatie gedaan van € 10.000 aan de geestelijk leider van Burma, de monnik abt Sitagu, ivm de hevige overstromingen in de delta veroorzaakt door cycloon ‘Komen’. De fondsen werden door zijn landelijke organisatie aangewend om schades aan de Flying Teachers scholen te repareren en de families van de schoolgaande kinderen en het onderwijzend personeel, waar nodig met voedseluitdelingen te steunen.
Inmiddels won eind 2015 de NLD van ASSK overtuigend en regeert sedertdien met 135 van de 224 zetels middels een grote meerderheid in het parlement. De militairen zijn echter grondwettelijk verzekerd van 25% en vormen met 56 zetels dus nog steeds een latente bedreiging; met name is er de onzichtbare, indirecte invloed op het beleid van ASSK. Zo wil (en kan?) zij geen ferm éénduidig standpunt innemen in het ethnische conflict met de Moslim minderheid, de door de overheid niet erkende en statenloos verklaarde ROHINGYA, en zijn er nog steeds telkens weer opspelende spanningen tussen de regering en de vele andere minderheden (Chin, Kachin, Karen, Shan etc). De tijd die haar nu gegund wordt, voordat de militairen eventueel weer de macht volledig naar zich toetrekken, wordt door veel politiek geinformeerde Burmezen gezien als ‘running out’..
De internationale kritiek op de regering en met name haar leider is de laatste jaren toegenomen. In Januari van dit jaar werd Ko Ni, juridisch adviseur van ASSK en haar NLD vermoord. Zijn functie was uitzonderlijk in dit voornamelijk Buddhistische land. Ko Ni was Moslim. Echter, de recente uiterst wrede acties tegen de Rohingya bevolking in Rakhine door het leger olv generaal Min Aung Hlaing, waarbij bijna 800,000 Moslims naar een uithoek van Bangladesh zijn gevlucht en daar onder erbarmelijke omstandigheden proberen te overleven, worden wereldwijd scherp veroordeeld en zelfs ‘ethnic cleansing’ genoemd..  ASSK verliest inmiddels internationaal alle sympathie omdat zij zich niet duidelijk tegen deze militaire acties uitspreekt en haar positie is daardoor internationaal ernstig verzwakt.   Al deze ontwikkelingen zijn de  reden waarom het bestuur van Flying Teachers besloot voorlopig alle wervingsactiviteiten tot nader oder op te schorten.

Met verdriet namen wij afgelopen jaar afscheid van JOOP BRAAKHEKKE, supporter en bestuurslid van het eerste uur en een persoonlijke vriend.

 

Financiele verantwoording
Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met op basis van geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingprijs.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De verwachting is dat ale openstaande facturen betaald zullen worden. Er bestaat derhalve geen noodzaak hiervoor een voorziening op te nemen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting.

Langlopende schulden
Onder langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar.

Financiele vastlegging Stichting Flying Teachers 
Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt en gepubliceerd.

 

FINANCIELE VERSLAGLEGGING STICHTING FLYING TEACHERS 2018

Balans per 31 December 2018

ACTIVA     2018   2017
       
Vlottende activa          
Debiteuren   0   0  
Overige vorderingen   51   164  
      51   164
Voorraad     0   0
Liquide middelen     1,315   26,458
Totaal     1,366   26,622
PASSIVA          
Eigen vermogen          
Besteedbaar vermogen     1,066   26,622
Langlopende schulden          
Leningen o/g     0   0
Kortlopende schulden          
Crediteuren   0   0  
Belastingen   0   0  
Te betalen posten   300   0  
      300   0
Totaal     1,366   26,622

 

Staat van baten en lasten

      2018   2017
       
Baten          
Opbrengsten   0   1,061  
Kostprijs van de opbrengsten   0   837  
    0   224  
Uitbetalingen aan goede doelen   25.000   0  
      -25,000   224
Lasten          
Kantoorkosten   539   242  
Verkoopkosten   0   0  
Algemene kosten   18   85  
Overige baten en lasten   -1   -2  
      556   325
Saldo baten en lasten     -25,556   -101
Financiële baten en lasten     0   0
Netto resultaat     -25,566   -101

 

Toelichting op de balans per 31 december 2018
Stichting Flying Teachers zal met ingang van 1 januari 2019 worden opgeheven.
Het op 31 december 2018 resterend vermogen ad. € 1.066 zal worden geschonken aan Unicef.

 

FINANCIELE VERSLAGLEGGING STICHTING FLYING TEACHERS 2017

Balans per 31 December 2017

ACTIVA     2017   2016
       
Vlottende activa          
Debiteuren   0   0  
Overige vorderingen   164   51  
      164   51
Voorraad     0   0
Liquide middelen     26,458   26,673
Totaal     26,622   26,724
PASSIVA          
Eigen vermogen          
Besteedbaar vermogen     26,622   26,724
Langlopende schulden          
Leningen o/g     0   0
Kortlopende schulden          
Crediteuren   0   0  
Belastingen   0   0  
Te betalen posten   0   0  
      0   0
Totaal     26,622   26,724

 

Staat van baten en lasten

      2017   2016
       
Baten          
Opbrengsten   1,061   0  
Kostprijs van de opbrengsten   837   0  
    224   0  
Uitbetalingen aan goede doelen   0   0  
      224   0
Lasten          
Kantoorkosten   242   242  
Verkoopkosten   0   0  
Algemene kosten   85   85  
Overige baten en lasten   -1   -267  
      326   60
Saldo baten en lasten     -102   -60
Financiële baten en lasten     0   0
Netto resultaat     -102   -60

 

FINANCIELE VERSLAGLEGGING STICHTING FLYING TEACHERS 2016

Balans per 31 December 2016

ACTIVA     2016   2015
       
Vlottende activa          
Debiteuren   0   0  
Overige vorderingen   51   79  
      51   79
Voorraad     0   0
Liquide middelen     26,673   26,972
Totaal     26,724   27,051
PASSIVA          
Eigen vermogen          
Besteedbaar vermogen     26,724   26,784
Langlopende schulden          
Leningen o/g     0   0
Kortlopende schulden          
Crediteuren     0   0
Belastingen     0   0
Te betalen posten     0   267
           
Totaal     26,724   27,051

 

Staat van baten en lasten

      2016   2015
       
Baten          
Opbrengsten   0   300  
Kostprijs van de opbrengsten   0   0  
    0   300  
Uitbetalingen aan goede doelen   0   10,000  
      0   -9,700
Lasten          
Kantoorkosten   242   182  
Verkoopkosten   0   0  
Algemene kosten   85   91  
Overige baten en lasten   -267   0  
      60   273
Saldo baten en lasten     -60   -9.973
Financiële baten en lasten     0   0
Netto resultaat     -60   -9.973

 

 

FINANCIELE VERSLAGLEGGING STICHTING FLYING TEACHERS 2015

Balans per 31 December 2015

ACTIVA     2015   2014
       
Vlottende activa          
Debiteuren   0   0  
Overige vorderingen   79   128  
      79   128
Voorraad     0   0
Liquide middelen     26,972   37,147
Totaal     27,051   37,275
PASSIVA          
Eigen vermogen          
Besteedbaar vermogen     26,784   36,757
Langlopende schulden          
Leningen o/g     0   0
Kortlopende schulden          
Crediteuren   0   0  
Belastingen   0   0  
Te betalen posten   267   518  
      267   518
Totaal     27,051   37,275

 

Staat van baten en lasten over 2015

      2015   2014
       
Baten          
Opbrengsten   300   6,150  
Kostprijs van de opbrengsten   0   0  
    300   6,150  
Uitbetalingen aan goede doelen   10,000   0  
      -9,700   6,150
Lasten          
Kantoorkosten   182   194  
Verkoopkosten   0   0  
Algemene kosten   91   85  
Overige baten en lasten   0   1,450  
      273   1,729
Saldo baten en lasten     -9,973   4,421
Financiële baten en lasten     0   -334
Netto resultaat     -9,973   4,087

 

 

FINANCIELE VERSLAGLEGGING STICHTING FLYING TEACHERS 2014

Balans per 31 December 2014

ACTIVA     2014   2013
       
Vlottende activa          
Debiteuren   0   0  
Belastingen   128   508  
      128   508
Voorraad     0   1450
Liquide middelen     37,147   37,178
Totaal     37,275   39,136
PASSIVA          
Eigen vermogen          
Besteedbaar vermogen     36,757   32,670
Langlopende schulden          
Leningen o/g     0   5,566
Kortlopende schulden          
Crediteuren   0   0  
Belastingen   0   0  
Te betalen posten   518   900  
      518   900
Totaal     37,275   39,136

 

Staat van baten en lasten over 2014

      2014   2013
       
Baten          
Opbrengsten   6.150   16.021  
Kostprijs van de opbrengsten   0   1.967  
    6.150   14.054  
Uitbetalingen aan goede doelen   0   5,571  
      6.150   8,483
Lasten          
Kantoorkosten   194   286  
Verkoopkosten   0   8.931  
Algemene kosten   85   620  
Overige baten en lasten   1.450   5.897  
      1.729   15.734
Saldo baten en lasten     4.421   -7,251
Financiële baten en lasten     -334   -1.224
Netto resultaat     4.087   -8,475

 

FINANCIELE VERSLAGLEGGING STICHTING FLYING TEACHERS 2013

Balans per 31 December 2013

ACTIVA     2013   2012
       
Vlottende activa          
Debiteuren   0   0  
Belastingen   508   0  
      508   0
Voorraad     1,450   9,314
Liquide middelen     37,178   48,125
Totaal     42,350   57,439
PASSIVA          
Eigen vermogen          
Besteedbaar vermogen     32,670   41,145
Langlopende schulden          
Leningen o/g     5,566   13,699
Kortlopende schulden          
Crediteuren   0   0  
Belastingen   0   195  
Te betalen posten   900   2,400  
      900   2,595
Totaal     39,136   57,439

Staat van baten en lasten over 2013

      2013   2012
       
Baten          
Opbrengsten   16,021   8,530  
Kostprijs van de opbrengsten   1,967   453  
    14,054   8,077  
Uitbetalingen aan goede doelen   5,571   500  
      8,483   7.577
Lasten          
Kantoorkosten   286   347  
Verkoopkosten   8,931   203  
Algemene kosten   620   633  
Overige baten en lasten   5,897   14  
      15,734   1,197
Saldo baten en lasten     -7,251   6,380
Financiële baten en lasten     -1.224   -762
Netto resultaat     -8,475   5,618

 

Toelichting op de balans per 31 december 2013

Activa 31-12-2013 31-12-2012
 
Vlottende activa    
Debiteuren    
Debiteuren 0 0
Belastingen    
Omzetbelasting 508 0
Voorraad    
Voorraad fotowerk 1.450 2.899
Voorraad boeken 0 6.415
Liquide middelen    
Abn Amro r/c 37.178 48.125
Kas 3.214 0
  40.392 48.125

 

Passiva 31-12-2013 31-12-2012
 
Eigen vermogen    
Besteedbaar vermogen    
Saldo per 1 januari 41.145 35.527
Netto resultaat -5.261 5.618
Saldo per 31 december 35.884 41.145
     
Langlopende schulden    
Leningen o/g    
Lening C.R.J. Hilm 5.566 13.699
Saldo per 1 januari 13.699 17.687
Bij: stortingen 0 0
Af: aflossingen -8.133 -3.988
Saldo per 31 december 5.566 13.699

Dit betreft een op 30 december 2010 verstrekte lening door C.R.J. Hilm.
De lening is aangegaan voor een periode van 5 jaar en zal op basis van jaarlijkse annuïteiten worden afgelost.
De annuïteit wordt berekend op basis van een rente van zes procent /jr.

Crediteuren    
Crediteuren 0 0
Belastingen    
Omzetbelasting 0 195
Te betalen posten    
Nog te betalen accountantskosten 900 2.400
     
Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2013    
     
  2013 2012
 
Opbrengsten    
Opbrengst fotowerk 0 0
Opbrengst boeken 6.671 1.900
Giften 9.350 6.630
  16.021 8.530
Kostprijs van de opbrengsten    
Inkoopkosten fotowerk 0 0
Inkoopkosten boeken 1.967 453
  1.967 453
Uitbetalingen aan goede doelen    
Donatie GURU book project 0 500
Schoolbouwproject Myanmar 2.357 0
  2.357 500
Kantoorkosten    
Contributies/abonnementen 0 24
Automatiseringskosten 194 194
Porti 92 129
  286 347

 

  2013 2012
 
Verkoopkosten    
Representatiekosten 1.519 0
Reis- en verblijfskosten 6.927 203
Kosten tentoonstellingen/presentaties 485 0
  8.931 203
Algemene kosten    
Accountantskosten 305 600
Advieskosten 209 0
Bankkosten 106 33
  620 633
Overige baten en lasten    
Afboeken voorraad boeken en fotowerk 5.897 0
Betalingsverschillen 0 14
  5.897 14
Financiële baten en lasten    
Rente lening Hilm -1.217 -762
Overige rente -7 0
     
  -1.224 -762

 

 

Comments are closed.